Cedulka Pohoda "Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa." 
Jaromíra Kolářová

Pohoda slide 8

 

barevna-publicita-vzor

Projekt s názvem PARTNERSTVÍ SLEZSKÉ ČTYŘKY,  reg. číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000599, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika–Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.

Poskytovatelé soc.  služeb seniorům, z toho 2 subjekty z ČR (Domov pro seniory Kamenec, Ostrava a Dům seniorů Pohoda Orlová) a 2 subjekty z PL (Dom Pomocy Spolecznej v Gorzycach a Miejski Dom Pomocy Spolecznej v Rybniku) se spojili za účelem vzájemné příhraniční spolupráce. Jejich cílem je obohatit společenský a kultur. život uživatelů sociálních služeb. V rámci projektu bude realizováno 9 aktivit, které budou přínosné pro klienty zařízení sociálních služeb i zaměstnace domovů pro seniory.

Cílem projektu je: 

- poznávat euroregion Těšínské Slezsko a Silesia,
- odstraňovat kulturní, jazykové a společenské bariéry,
- aktivizovat seniory a motivovat je k vyvíjení tělesné i psychické aktivity,
- podporovat společenský život, kulturu, volnočasové a sportovní aktivity na česko-polském pohraničí - integrace,
- seznámit účastníky projektu s kulturními tradicemi a významnými historickými památkami sousedního státu,
- posílit pracovní kontakty, umožňující výměnu poznatků z praxe a novinek v sociální péči na obou stranách hranice, řešit společné problémy, v rámci tvorby kooperačních sítí nacházet inovativní prvky, které mohou být využity v přímé praxi,
- zlepšit komunikační dovednosti managementu i ostatního personálu ve vztahu k médiím (umění řešit krizové situace a prezentovat sociální práci).

 

V rámci projektu proběhne celkem 9 aktivit, na jejichž realizaci se podílí všichni projektoví partneři. Žadatel - Dům seniorů "POHODA", o.p.s. pořádá dvě aktivity (Gorolské Vánoce, Přírodě na dosah - výlet do ZOO Ostrava), ostatní partneři se účastní. Český partner - Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava zajišťuje dvě aktivity (workshopy Dobrá praxe v sociální práci, Kreativní dílna jako inspirace pro šikovné ruce). Polský partner Dom Pomocy Spolecznej v Gorzycach pořádá pro ostatní dvě aktivity. Polský partner Miejski Dom Pomocy Spolecznej Rybnik zajišťuje tři aktivity. Ostatní partneři se navzájem akcí účastní. Akce jsou svou náplní zaměřeny na cílové skupiny, pět je primárně určeno zaměstnancům partnerských domovů pro seniory a 4 jsou určeny klientům. Jednotlivé aktivity budou realizovány v průběhu r. 2017 a partnerské organizace se budou na pořádání střídat a hostit vzájemně své zástupce. Projekt vyvrcholí závěrečnou vernisáží výtvarných děl a fotografií, které vznikly v průběhu projektu.

 

V rámci projektu dochází k setkávání dvou cílových skupin (zaměstnanci domovů pro seniory a klienti domovů pro seniory). Zdánlivě dvě naprosto odlišné skupiny se prolínají a tvoří v projektu jeden celek, a to proto, že pracovníci domovů pro seniory jsou zároveň asistenty seniorů - vozíčkářů na akcích, které jsou seniorům primárně určeny. Klienti jsou také konečnými uživateli výstupů projektu, protože pracovníci se na vzdělávacích akcích poučí díky nejen na odborných blocích, ale i díky příkladům dobré praxe a inovativním prvkům, a přenesou tak zkušenosti na cílovou skupinu senioři, kteří z ní mohou mít užitek (aplikace teorie do praxe).

jednotlivé akce:

Workshop "Dobrá praxe v sociální práci"

Přírodě na dosah

Arteterapie - inovační techniky

Workshop "Kreativní dílna jako inspirace pro šikovné ruce"

Budování mediálního obrazu instituce sociální péče

Cestování v čase a prostoru

Senior tvoří

Gorolské Vánoce

Artsenior na Piatke

 

 

Novinky z domova

Projekty 2021
  ZdrojNázevÚčel použitíVýše dotace  Moravskoslezský kraj Program na podporu zvýšení kvality soc.služeb- Kde se dobře vaří,... Více ...
čtvrtek 5. duben 2018 4:34
Aktuality 2021
Datum zveřejněníNázev  21.01.2021  Poděkování MSK  22.01.2021  Nové vybavení s Nadací ČEZ v POHODĚ  25.01.2021... Více ...
čtvrtek 5. duben 2018 5:56
Návštěvy od 9.7.2021
Návštěvy od 9.7.2021 Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoby navštěvující uživatele předloží dokument, že : 1) osoba... Více ...
středa 21. červenec 2021 5:49