Cedulka Pohoda "Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa." 
Jaromíra Kolářová

Pohoda slide 8

Jak jsme zaváděli koncept bazální stimulace

V posledních třech letech se v našem domově vzděláváme v konceptu bazální stimulace, neboť jej považujeme za důležitou součást současné moderní ošetřovatelské péče. Naše rozhodnutí pro vzdělávání se v konceptu bazální stimulace vzniklo především na základě informací a výsledků práce s klienty z jiných zařízení. Zároveň jsme si začali uvědomovat, že chceme naši péči pozvednout na ještě vyšší úroveň a dát jí něco navíc.

Víme, že nejzákladnější v naší práci, je pochopení potřeb každého jednotlivého klienta a umění s ním komunikovat. Poznat a porozumět způsobu komunikace každého klienta je podstatou pro navázání kontaktu.

Bazální stimulace je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept s více než třicetiletou historií, který podporuje v nejzákladnější (bazální) rovině lidské vnímání, pohyb a komunikaci. Výchozími předpoklady pro poskytování péče dle tohoto konceptu je práce s biografií člověka, jeho rituály a jeho životními zkušenostmi a potřebami. Proto se snažíme při nástupu nového klienta k nám do domova získat od něho samotného nebo jeho blízkých co nejvíce informací. Tyto získané informace jsou zakomponovány do ošetřovatelské péče.

Koncept bazální stimulace je využíván v našem zařízení v každodenní péči, neaplikujeme jej však u všech klientů, neboť ne u každého je vhodný. Konceptem podporujeme stimulaci vnímaní vlastního těla, rozvoj vlastní identity, umožňujeme vnímání okolního světa a navázaní komunikace s okolím. Pomáháme klientovi zvládnout orientaci v prostoru a čase, lokomoční schopnosti, zlepšovat funkce organismu a navodit pocit jistoty a bezpečí.

Naše cesta k tomuto konceptu nebyla jednoduchá, neboť již první krok, a to jsou náklady na proškolení personálu, byl pro naše malé zařízení opravdu těžce řešitelný. Ale s tím jsme si díky několika projektovým žádostem nakonec poradili. Postupně jsme se proškolovali a začali jednotlivé prvky tohoto konceptu zařazovat do naší práce. Samozřejmě to šlo ztěžka, jako vždy při „novinkách“. Navíc docházelo k nepochopení ze strany neproškoleného personálu, který některé počínání svých kolegů nemohl pochopit. Po mnoha debatách a vysvětlování jsme se všichni zamýšleli nad smyslem tohoto konceptu, a narůstala zvědavost a chuť se kurzu také co nejrychleji zúčastnit.

Vyhodnotili jsme společně, u kterých klientů budeme pracovat pouze s jednotlivými prvky BS, u kterých budeme poskytovat celou péči dle konceptu BS a nakonec také, u kterých nebudeme koncept zatím aplikovat vůbec. Vytvořili jsme manuál pro práci s konceptem, a jak nás proškolených postupně přibývalo, zkoušelo se víc a víc, a postupně jsme integrovali některé prvky BS do běžné dennodenní péče.

Nejprve jsme začali pracovat s dotekem. Koncept BS klade velký důraz na kvalitu doteku. Iniciální dotek je jasně stanovené místo na těle klienta, na kterém se dotekem péče začíná a končí. Klient je tak informovaný o tom, že u něj bude personál a bude probíhat nějaká činnost ve vztahu k jeho osobě. Činnosti se tak pro klienta stávají méně stresující, jsou doprovázené slovem a klidným přístupem pracovníků.

Víme, že lidé, kteří mají nějakým způsobem poškozeno vnímání nebo jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko, mohou začít své tělo vnímat velice nejasně, necítit jeho hranice. I v tomto ohledu je zapotřebí pečlivé a kvalitní práce personálu. Je především na nás, abychom klientovi zprostředkovali stimuly z vlastního těla. Za použití různých pomůcek, kterými se postupně dovybavujeme, jsme se na tuto potřebu klienta začali daleko víc soustředit. Běžně využíváme polohování mumie a hnízdo.

S rostoucími úspěchy, zkušenostmi a jistotou do péče zapojujeme i masáž stimulující dýchání, neurofyziologickou stimulaci, koupel zklidňující, ale i povzbuzující, vestibulární stimulaci nebo stimulaci orální.

Pomocí jednotlivých technik dáváme klientovi najevo, že jej vnímáme, záleží nám na jeho pocitech, na jeho přáních a potřebách. Dáváme mu pocit jistoty a bezpečí, vyvoláváme v něm pocity pohodlí, uvolnění a něčeho známého. Poskytujeme klientům informace o jejich vlastním těle, respektujeme jeho jedinečnost.

Onemocnění našich klientů, seniorů, jsou v jejich věku různá. U mnohých je v dnešní době diagnostikována demence, a právě proto jsou prvky nebo celkový koncept bazální stimulace vhodnou volbou. Naučit se s těmito klienty správně komunikovat na základě jejich autobiografie a vytvořit pro ně místo známé a bezpečné je právě to, co potřebuji, aby se měli šanci zorientovat a zadaptovat.

Zavádění konceptu bazální stimulace v našem domově přispívá ke zvýšení kvality ošetřovatelské péče a zlepšení životní úrovně našich klientů. Těší nás i malé úspěchy a pozitivní reakce klientů, a proto se hodláme i dále vzdělávat a zdokonalovat.

Bc.Vítězslava Lojková, vedoucí sociálně zdravotního úseku,Dům seniorů „POHODA“, o.p.s., Orlová

Novinky z domova

Aktuality 2022
Datum zveřejněníNázev    04.04.2022  Vstupní čipové karty   14.03.2022  Změna opatření k návštěvám ... Více ...
čtvrtek 5. duben 2018 5:56
Poděkování MSK 2021
Rádi bychom tímto poděkovali Moravskoslezskému kraji za finanční podporu v roce 2021 V roce 2021 nám byla ze strany MSK poskytnuta podpora... Více ...
pondělí 16. květen 2022 10:18
Projekty 2022
  ZdrojNázevÚčel použitíVýše dotace Moravskoslezský kraj Program na podporu poskytování sociálních službeb pro rok 2021 Mzdy... Více ...
čtvrtek 5. duben 2018 4:34