Cedulka Pohoda "Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa." 
Jaromíra Kolářová

Pohoda slide 8

Dům seniorů „Pohoda", o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která je financována z více zdrojů.
Domov hospodaří v rámci každoročně sestaveného rozpočtu, který schvaluje správní rada.
Na financování organizace se podílí:
 
Financování 2022

 

Moravskoslezský kraj

 

3.377.000, -Kč

logo cesky 
Město Orlová 445.000,-Kč Město Orlová - oficiální prezentace 
Grantová politika viz. Projekty 2022

 

Úřad práce

 

.....,-Kč

 
Dary viz. Dárci 2022
Platby klientů viz. Ceník služeb
jednolůžkový pokoj 415-Kč/den
dvoulůžkový pokoj  387,-Kč/den
Příspěvky na péči
I.st. 880,-Kč
II. st. 4400,-Kč
III. st. 12.800,-Kč
IV.st. 19.200,-Kč
 
 

 
Moravskoslezský kraj
 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje každoročně vyhlašuje dotační programy směřující k podpoře sociálních služeb.  
Dotace jsou nenárokové a jejich přiznání schvaluje zastupitelstvo kraje. Přidělení dotace předchází uzavření smlouvy, dotace je vyplácena po částech. Přidělené prostředky jsou přesně zúčtovatelné a jsou vedeny v analytické účetní evidenci.
 
 
Platby klientů od 1.3.2022
 
Uživatelé sociálních služeb si plně hradí náklady na stravování, částečně náklady na bydlení a poskytování sociálních služeb. S každým uživatelem má domov uzavřenou Smlouvu pro poskytování sociálních služeb, která kromě jiného řeší i podmínky plateb za poskytnuté služby.
 
Jednolůžkový pokoj:  415,- Kč/ na den
Dvoulůžkový pokoj: 387,- Kč/ na den

 

  

Příspěvky na péči
 
Pokud má uživatel přiznán příspěvek na péči, je to finanční částka, v rámci které je mu poskytnuta především ošetřovatelská péče. Příspěvek náleží v plné výši domovu. Příspěvek vyplácí Úřad práce Orlová, oddělení nepojistných dávek.
 
Součástí úhrady za pobyt za kalendářní měsíc je dle §73, odst. 4, zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, i celý příspěvek na péči.
Výše příspěvku na péči (měsíčně)
I. stupeň lehká závislost 880,- Kč
II. stupeň středně těžká závislost 4.400,- Kč
III. stupeň těžká závislost 12.800,- Kč
IV. stupeň úplná závislost 19.200,- Kč
 
 
Město Orlová
 
O příspěvek na provoz žádá každoročně organizace prostřednictvím dotačního řízení sociálního odboru Městského úřadu Orlová, dále se zapojujeme do dotačního řízení, která jsou v rámci variabilních fondů města. Za účelem dotačních řízení je vypracována závazná metodika. Příspěvek města je nenárokový a jeho výši schvaluje zastupitelstvo. Příspěvek je poskytnut na základě smlouvy, prostředky jsou vedeny v analytické účetní evidenci a jsou přesně zúčtovatelné v daném termínu.
 
 
Úřad práce
 
V minulých letech jsme záskali finanční podporu na  provozováni dvou pracovních míst v rámci dohod o provedení práce. Jednalo se o pracovníky, kteří byli dlouhodobě v evidenci úřadu práce a byli zařazeni do programu tzv. aktivizačních pracovních příležitostí. V daném období pro organizaci vykonávali venkovní práce spojenou s péči o zahradu a zeleň.
 
 
Grantová politika
 
Za celou dobu provozování domova pro seniory jsme se aktivně zapojovali do grantové politiky a vyhledávali příležitosti k financování našich projektů a aktivit. 
 
 
Dary
 
Organizace přijímá peněžní i nepeněžní dary od fyzických i právnických osob, a to za účelem zkvalitnění života klientů domova. Dary jsou předávány v souladu s darovací smlouvou. Se souhlasem dárců je jejich obchodní jméno zveřejněno na dárcovské tabuli, která se nachází při vstupu do budovy, dále pak viz odkaz Dárci. O přijatých darech je vedena účetní evidence.