Cedulka Pohoda "Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa." 
Jaromíra Kolářová

Pohoda slide 8

Dům seniorů „Pohoda", o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která je financována z více zdrojů.
Domov hospodaří v rámci každoročně sestaveného rozpočtu, který schvaluje správní rada.
Na financování organizace se podílí:
 
Financování 2019

 

Moravskoslezský kraj

 

3.376.000, -Kč

logo cesky 
Město Orlová 200.000,-Kč Město Orlová - oficiální prezentace 
Grantová politika viz. Projekty 2019

 

Úřad práce

 

.....,-Kč

Výsledek obrázku pro úřad práce 
Dary viz. Dárci 2019
Platby klientů viz. Ceník služeb
jednolůžkový pokoj 359-Kč/den
dvoulůžkový pokoj  324,-Kč/den
Příspěvky na péči
I.st. 880,-Kč
II. st. 4400,-Kč
III. st. 8800,-Kč
IV.st. 13200,-Kč
 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci dotační politiky každoročně vyhlašovalo dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby. Dotace ze státního rozpočtu se poskytovali pouze k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb a poskytovatel sociální služby má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci). Dotace ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb byla poskytována s ohledem na regionální, místní potřebnost sociální služby (tj. v souladu s regionálními plány rozvoje sociálních služeb). Není na ni právní nárok.
 
Od roku 2015 tyto dotace přechází na jednotlivé kraje.
 
 
Moravskoslezský kraj
 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje rovněž každoročně vyhlašuje dotační programy směřující k podpoře sociálních služeb.  V roce 2016 rovněž vyhlásil Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017.
Dotace jsou nenárokové a jejich přiznání schvaluje zastupitelstvo kraje. Přidělení dotace předchází uzavření smlouvy, dotace je vyplácena po částech. Přidělené prostředky jsou přesně zúčtovatelné a jsou vedeny v analytické účetní evidenci.
 
 
Platby klientů od 1.1.2019
 
Uživatelé sociálních služeb si plně hradí náklady na stravování, částečně náklady na bydlení a poskytování sociálních služeb. S každým uživatelem má domov uzavřenou Smlouvu pro poskytování sociálních služeb, která kromě jiného řeší i podmínky plateb za poskytnuté služby.
 
Jednolůžkový pokoj:  359,- Kč/ na den
Dvoulůžkový pokoj: 324,- Kč/ na den

 

  

Příspěvky na péči
 
Pokud má uživatel přiznán příspěvek na péči, je to finanční částka, v rámci které je mu poskytnuta především ošetřovatelská péče. Příspěvek náleží v plné výši domovu. Příspěvek vyplácí Úřad práce Orlová, oddělení nepojistných dávek.
 
Součástí úhrady za pobyt za kalendářní měsíc je dle §73, odst. 4, zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, i celý příspěvek na péči.
Výše příspěvku na péči (měsíčně)
I. stupeň lehká závislost 880,- Kč
II. stupeň středně těžká závislost 4.400,- Kč
III. stupeň těžká závislost 8.800,- Kč
IV. stupeň úplná závislost 13.200,- Kč
 
 
Město Orlová
 
O příspěvek na provoz žádá každoročně organizace prostřednictvím dotačního řízení sociálního odboru Městského úřadu Orlová, dále se zapojujeme do dotačního řízení, která jsou v rámci variabilních fondů města. Za účelem dotačních řízení je vypracována závazná metodika. Příspěvek města je nenárokový a jeho výši schvaluje zastupitelstvo. Příspěvek je poskytnut na základě smlouvy, prostředky jsou vedeny v analytické účetní evidenci a jsou přesně zúčtovatelné v daném termínu.
 
 
Úřad práce
 
V minulých letech jsme záskali finanční podporu na  provozováni dvou pracovních míst v rámci dohod o provedení práce. Jednalo se o pracovníky, kteří byli dlouhodobě v evidenci úřadu práce a byli zařazeni do programu tzv. aktivizačních pracovních příležitostí. V daném období pro organizaci vykonávali venkovní práce spojenou s péči o zahradu a zeleň.
 
 
Grantová politika
 
Za celou dobu provozování domova pro seniory jsme se aktivně zapojovali do grantové politiky a vyhledávali příležitosti k financování našich projektů a aktivit. 
 
 
Dary
 
Organizace přijímá peněžní i nepeněžní dary od fyzických i právnických osob, a to za účelem zkvalitnění života klientů domova. Dary jsou předávány v souladu s darovací smlouvou. Se souhlasem dárců je jejich obchodní jméno zveřejněno na dárcovské tabuli, která se nachází při vstupu do budovy, dále pak viz odkaz Dárci. O přijatých darech je vedena účetní evidence.