Cedulka Pohoda "Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa." 
Jaromíra Kolářová

Pohoda slide 8

Ochrana osobních údajů - GDPR

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") na níže uvedeném odkazu jako správce osobních údajů poskytujeme informaci o zpracování osobních údajů pro subjekty údajů. 

 

Komu udělujete souhlas se zpracováním mých osobních údajů?

Souhlas se zpracováním níže vymezených osobních údajů udělujete svým podpisem

 Organizaci. Níže uvádíme naše podrobnější identifikační údaje.

Dům seniorů "POHODA", o.p.s.

Sídlo: Mládí 725, Orlová-Lutyně, 735 14

IČO: 25852051

Dům seniorů "POHODA", o.p.s., je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

Poskytování sociálních služeb

Poskytování ošetřovatelské péče

Zajišťování smluvních vztahů

Proč potřebujeme Váš souhlas?

Osobní údaje je možné zpracovávat na základě různých právních důvodů souvisejících s poskytováním sjednaných sociálních služeb. Váš souhlas potřebujeme, abychom mohli zpracování provádět v očekávané kvalitě a za pomoci dalších zpracovatelů. Svůj souhlas poskytujete dobrovolně, jeho udělení neplyne z žádné právní povinnosti.

Jaké osobní údaje budeme na základě tohoto souhlasu zpracovávat a proč?

Souhlas udělujete se zpracováním osobních a kontaktních údajů včetně platebních údajů, zdravotní a sociální dokumentace, s pořizováním fotografií, filmových záznamů a zvukových nahrávek zachycujících Vás, Vaši činnost a projevy v rámci námi zajišťovaných aktivit. Souhlas udělujete také s uchováním těchto osobních údajů, GPS souřadnic, fotografií, záznamů a nahrávek a s jejich dalším zpracováním za účelem zkvalitnění služeb

  • prostorách organizace, např. vyvěšením na nástěnku,
  • předání osobních údajů zpracovatelům ke zpracování pro potřeby organizace

Tyto osobní údaje budeme zpracovávat v listinné i v elektronické podobě. Na základě těchto údajů nebudou činěna žádná rozhodnutí výlučně automatizovanými prostředky.

Na jak dlouho tento souhlas udělujete:

Souhlas udělujete s účinností dnem podpisu na dobu 1 roku od podpisu této listiny. Po uplynutí této doby Vás můžeme o poskytnutí tohoto souhlasu požádat znovu.

Můžete souhlas odvolat:

Souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.

Kdo bude příjemcem Vašich osobních údajů?

Výše uvedené osobní údaje využijeme pouze v nezbytné míře při poskytování sjednaných našich služeb Vám a výsledů naší činnosti našemu zřizovateli, případně regulatorním orgánům (např. zdravotní pojišťovny, ČSSZ, ÚP, soud apod.) Vaše osobní údaje nebudeme předávat mimo země Evropské unie nebo mezinárodní organizaci.

Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

V rámci mezí stanovených právními předpisy maté právo požadovat po nás přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

Budou Vaše osobní údaje v bezpečí?

Zavedli jsme obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření nezbytná pro dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami upravujícími zpracování osobních údajů. Vyžadujeme také po našich zaměstnancích, aby tyto pravidla dodržovali v rámci svých každodenních pracovních aktivit.

Kde můžete podat stížnost na zpracování osobních údajů?

Pokud budete mít výhrady k zpracování osobních údajů, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Níže uvádíme podrobnější kontaktní údaje.

Sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

IČO: 70837627

Tel.: +420 234 665 111

Web: https://www.uoou.cz

 

Dále uvádíme vysvětlení základních pojmů použitých v informaci o zpracování osobních údajů pro subjekty údajů:

Osobní údaj - Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracování osobních údajů - Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. Zpracování ve smyslu GDPR však nelze chápat jako jakékoli nakládání s osobním údajem. Zpracování osobních údajů je nutné považovat již za sofistikovanější činnost, kterou správce s osobními údaji provádí za určitým účelem a z určitého pohledu tak činí systematicky.

Subjekt údajů - Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají. Subjekt údajů není právnická osoba. Údaje vztahující se výlučně k právnické osobě tak nejsou osobními údaji.

Účel zpracování - Srozumitelné slovní odůvodnění potřeby zpracování osobních údajů.

Právní titul - Jedná se o vymezení zákonnosti zpracování osobních údajů v souladu s GDPR.

Právní základ - V případě, že je právním titulem právní povinnost nebo plnění úkolů ve veřejném zájmu, tak je pak třeba určit právní normu z české legislativy, na které je zpracování osobních údajů postaveno nebo ze které zpracování osobních údajů přímo vyplývá.

Příjemce osobních údajů - Ten, kdo má k osobním údajům přístup.

Správce osobních údajů - Správcem je subjekt jakékoliv právní formy, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Z povahy věci musí být u každého zpracování správce. Správce osobní údaje zpracovává pro účely vyplývající z jeho činnosti (např. zákonem stanovené povinnosti, ze smluv), ale může je zpracovávat i pro vlastní určené účely, např. pro své oprávněné zájmy, pokud tyto zájmy nepřevyšují zájem na ochraně základních práv a svobod fyzických osob.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů mají subjekty údajů právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů.