Cedulka Pohoda "Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa." 
Jaromíra Kolářová

Pohoda slide 8

Podmínky nástupu do domova:
 
 • potřebnost sociální a ošetřovatelské péče - nutná stálá pomoc druhé osoby,
 • věk nad 65 let,
 • trvalé bydliště ve městě Orlová.
 
Máte zájem o naše služby?
 
ruce info2Zájemce o službu podá písemnou "Žádost o umístění v Domě seniorů" – formulář ke stažení v odkazu „Dokumenty ke stažení", požádá svého praktického lékaře o vyplnění "Vyjádření lékaře" – formulář ke stažení v odkazu „Dokumenty ke stažení".
Žádosti si můžete rovněž vyzvednou přímo v našem zařízení.
 
Kompletní žádosti jsou přijímány osobně či poštou (nikoliv v elektronické podobě) v Domě seniorů „Pohoda", o.p.s., Mládí 725, Orlová-Lutyně. Po podáni žádosti proběhne v místě bydliště nebo aktuálního pobytu šetření pro zjištění zdravotní a sociální situace žadatele, a to do 30-ti dnů od podání žádosti. Po zhodnocení je žadatel písemně informován, zda splňuje podmínky přijetí a je tedy zařazen do evidence žadatelů o službu, nebo zda nevyhovuje a z jakého důvodu. V takovém případě je žádost žadateli vrácena.
 
Pokud máte jakékoliv otázky ohledně umístění v našem Domově, kontaktujte nás na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
nebo na tel. čísle 731 177 475. Kontaktní osoba: Bc.Gabriela Toboláková- vedoucí sociálního úseku.
 
 
Zájemce o službu je odmítnut, jestliže:
 
 • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby.                                                                                                                                                                                                                                       
 •  Kritéria výběru z evidence žadatelů o umístění           (součást SQ3)                                                                                                                                                                                                
 • Sociální pracovnice vede evidenci žadatelů o umístění. Každá kompletní žádost obsahuje – žádost o přijetí, vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele a záznam ze sociálního šetření vypracovaný sociální pracovnicí. Žádost může obsahovat také další dokumenty, ty ale nejsou povinné. Žádosti jsou seřazeny podle data podání. Toto pořadí však není rozhodující při výběru nového uživatele, viz dále.

  Při uvolnění místa v Domově se schází Výběrová komise. Členy komise ustanovuje ředitelka organizace. Vždy jsou jimi ředitelka, vedoucí sociálního úseku a aktivizační pracovnice. Výběrová komise je usnášení schopná při účasti nadpoloviční většiny členů.

 • Výběrová komise stanovuje tyto kritéria výběru z evidence žadatelů:

  1. Nepříznivá sociální situace žadatele

  · míra závislosti na pomoci druhé osoby (souvisí s výší přiznaného příspěvku na péči),

  · možnosti zajištění péče jinou osobou nebo institucí (dostupnost terénních a ambulantních soc. služeb),

  · sociální zázemí (kontakt s rodinou, příbuznými, sousedy, osamělost),

  · bytové podmínky (bariérovost bytu, výtah),

  · závažnost nepříznivé sociální situace a naléhavost jejího řešení (např. úmrtí pečující osoby, násilí, ztráta bydlení).

  2. Zdravotní stav žadatele

  · přítomnost onemocnění s rychlým vývojem příznaků nemoci,

  · míra mobility,

  · míra orientace,

  · úroveň komunikačních schopností,

  3. Přání žadatele (jednolůžkový/dvoulůžkový pokoj)

  4. Pohlaví žadatele (v případě dvoulůžkového pokoje)

  5. Datum podání žádost v případech dvou žadatelů ve stejné situaci (přednost mají žadatelé, kteří podali žádost dříve)

  Jednotlivé žádosti jsou posuzovány Výběrovou komisí. Sociální pracovnice komisi představí charakter volného místa. Na základě výše uvedených kritérií je z evidence vybrán nejvhodnější žadatel. Při rozhodování se přijímá konsensus. Pokud nedojde ke konsensu, hlasuje se. Při rovnosti počtu hlasů rozhoduje hlas toho, kdo jednání řídí.

  Aby byla komise schopna doložit, jak došla ke svému rozhodnutí, je o průběhu jednání veden zápis. Zápis provádí sociální pracovnice, a to do 10 dnů od zasedání Výběrové komise. Zápis podepisují všechny zúčastněné osoby. Zápisy jsou vedeny v tištěné i elektronické podobě (umístění: plocha-nový uživatel-zápisy z výběrové komise).

  Vybraného žadatele, případně kontaktní osobu uvedenou v žádosti, osloví telefonicky sociální pracovnice a zjišťuje, zda má žadatel zájem uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby. Pokud souhlasí, je žadatel k nástupu vyzván také písemně. Výzvu zašle, případně předá osobně sociální pracovnice. Odmítne-li žadatel výzvu k uzavření smlouvy, protože v dané chvíli podporu zařízení nepotřebuje, bude vyhověno dalšímu žadateli v pořadí. Do žádosti se doplní datum a důvod odmítnutí výzvy. Tato žádost zůstává nadále v evidenci. Pokud se s žadatelem nepodaří navázat kontakt (např. změnil tel. číslo, místo pobytu, nereaguje apod.), může být žádost z evidence vyřazena. O vyřazení může požádat také sám žadatel. Evidence žadatelů není veřejně přístupná z důvodů ochrany osobních dat žadatelů o sociální službu.